fbpx

Általános Szerződési Feltételek
 
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus
formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
 
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.marketingesekkimeljenek.hu) és
aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
 
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
Letölthető az alábbi linkről: https://www.mullerpetermarketing.hu/aszf

1. Adatok
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Müller Péter E.V.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1083 Budapest, Szigony utca 6. 3.
Emelet 14.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@mullerpetermarketing.hu
Telefonszáma: +36/306909316
Nyilvántartási szám: 51670955
Adószáma: 68385510-1-42
Tárhely-szolgáltató adatai:
Név: Dima.hu Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Békéssy Béla u. 9. C. épület, 3. emelet 10. ajtó
Elérhetőség: 06-52-322-121
A szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések:
1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére
a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
2. A jelen Szabályzat 2019. január hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok
hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás automatikusan érvényes.
 
3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a
Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem
fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 
4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 
3. Vásárlás, regisztráció
1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával, regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és
a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul.
 
2. Felhasználó a vásárlás, illetve a jelentkezések során köteles a saját, valós adatait megadni. A
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben
Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 
3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem
terheli.
 
4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.
 
5. A Felhasználó a termék/szolgáltatás weboldalon történő kiválasztását követően
megrendelésekor megadja nevét, email címét, illetve telefonszámát, amelyen a Szolgáltató vele
a kapcsolatot lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül felveszi, amikor is
pontosításra kerülnek a Felhasználó adatai, rendelésének paraméterei, valamint számlázási
adatai. Ezt követően kiállításra kerül a megrendelésről szóló számla, amelyet a Felhasználó a
Szolgáltató számlájára történő utalással egyenlít ki. ld. bővebben 5. pont.
 
4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1. A megjelenített termékek/szolgáltatások online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan
megjelenített árak forintban értendők, a Szolgáltató nem tartozik Áfa körbe, így a
szolgáltatásokhoz nem kapcsolódik Áfa.
 
2. A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék/szolgáltatás nevét, leírását
 
3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 
4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére,
különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy
becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os
árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem
felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél
elállhat vásárlási
szándékától.
 
5.Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék/szolgáltatás valódi és
feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának
kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni
a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan
kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről,
amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt
megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 
6. A Fogyasztó a weboldalon található termékek kiválasztásakor az azokhoz tartozó ismertető
figyelembe vételével rendeli meg a szolgáltatást. Minden szolgáltatás leírásában szerepelnek az
ahhoz tartozó jogosultságok, lehetőségek és azok korlátai is.
 
7. A Fogyasztó az alábbi termékek közül választhat igényeinek megfelelően:
 
7.1. Marketing tanácsadás
Minden esetben eseti jellegű személyes egyeztetés, amelyben a Szolgáltató az alábbi körökben
oktatja ki a Felhasználót annak igényei szerint:
 
– stratégia és kommunikáció
– tartalomgyártás
– ötletelés kampányról; tartalmakról; elérésről
– hirdetéskezelés megtanítása
– szövegírás “megtanítása”
– programok, eszközök, módszerek átadása

 
A Felhasználó elfogadja, hogy ezen termékre szintén a felek eseti megegyezésének szabályai az
irányadóak, tekintettel a szolgáltatás egyén-specifikus jellemzőire.
 
5. Fizetés
1. Banki utalással történő fizetés esetén a Szolgáltató felveszi vele a kapcsolatot telefonos úton
adategyeztetés végett, kiállítja részére a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó számlát, a
Szolgáltató megadja a Felhasználónak az átutaláshoz szükséges adatokat.
 
A kedvezményezett: Müller Péter Egyéni Vállalkozó
Számlaszám: 69400427-19094539
2. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál,
fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után
azonnal tájékoztatjuk a felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer
megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 
3. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és telefonos egyeztetés alapján minden
költséget tartalmaz. A számlát elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató.
 
4. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden
esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 
5. Felhasználó telefonon kap visszaigazolást megrendeléséről és minden esetben ellenőrzésre
kerülnek az általa megadott adatok és termék paraméterek.
 
6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1. Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzuk és
visszaigazoljuk a Felhasználó felé. A szerződést Szolgáltató a meghirdetett időpontjában teljesíti.
Amennyiben a szerződés meghirdetett időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben
változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az eredetileg meghirdetett
időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot és
értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben a Felhasználónak akkor
van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az
érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat a Felhasználó elállási nyilatkozatának
közlésétől számított 14 napon belül visszafizetésre kerül.
 
7. Elállás joga

1 .Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon
belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 
2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi.
 
3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban
is gyakorolhatja elállási jogát.
 
4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e
költség viselését.
 
5.Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más
költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból
adódó anyagi kár megtérítését.
 
6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 
8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
1. Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 
2. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését
követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte
meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően
felmondási jogát elveszíti.
3. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés
megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (online termékek, e-book-ok, kurzusok, anyagok
stb.)

9. Az elállás egyéb szabályai

1. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti
jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett
összeget a Fogyasztó részére.
 
2. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
 
3. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására
vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címén leadni.
 
4. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14
napon belül.
 
5. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy
átadja a termék(eke)t.
6. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.
 
7. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért,
ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől
eltérő kezelés miatt következett be.
 
8. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy
a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 
9. Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató
elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon.
Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe,
telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő
jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató.
10. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a
Fogyasztó a Szolgáltató részére.
 
11. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem
rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!
 
12. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól s 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet szól.

 
13. A jelen Ászf-ben szabályozott kérdésekre az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
számú irányelve is alkalmazandó.
 
14. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.
 
15. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat
illeti meg.
 
16. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 
10. Elállási jog gyakorlásának a menete
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a
Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 
1. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég
csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a
postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a
fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 
2. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A
határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket
(tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt
az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 
11. Szavatosság
Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
 
Kellékszavatosság

1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást
vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti.
 
4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a
szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
 
12. A szavatossági igény esetén történő eljárás
1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 
2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak
nyugtával).
 
3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk.
6:166. §).
 
4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet
köteles felvenni.

 
5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell
bocsátani.
 
6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás
indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható
módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
 
7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni,
és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 
8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon
belül elvégezze.
 
13. Vegyes rendelkezések
1. Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást
saját maga követte volna el.
 
2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 
3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő
lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a
Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 
4. Rögzítésre kerül, hogy az egyes termékekhez/szolgáltatásokhoz tartozó tájékoztató az arra
vonatkozó részletszabályokat tartalmazza és jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.
 
5. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 
14. Panaszkezelés rendje
1. Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes
megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza
van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail

címen, vagy levél útján is közölheti.
 
2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz
fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 
3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító
álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt
évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 
4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 
5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint
közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási
hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási
hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek
elérhetőségét itt találja:
 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
 
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
 
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
 

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
 
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
 

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
 
6. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése.
A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából
egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a
fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a
Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 
7 .Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói
jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő
békéltető testület illetékes.
8.A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A
platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében ezt
követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon
keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 
9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás
székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara
szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 
10. Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére a Fogyasztó az Online Vitarendezési Platformot is
igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és
szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
 

15. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://www.marketingesekkimeljenek.hu/adatkezelesi-szabalyzat-es-tajekoztato
 
Kelt: Budapest 2019. január hó 01. napján

Close Menu